ZAPACHY INSPIROWANE

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych firmy VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.

 

1.      Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Nazwa: VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. (dalej zwana VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.)

Nr NIP:  B-87643797

Adres do korespondencji:  C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel.: 800 707 242

E-mail: polska@versetparfums.com

 

2.      Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W firmie VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. przetwarzamy informacje o osobie (dane osobowe) podane nam przez klientów, użytkowników naszych produktów:  (i) w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami, wystawiania faktur, wysyłania produktów oraz świadczenia zamówionych usług; oraz (i) w celu przesyłania informacji reklamowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie oznacza każdą operację związaną z danymi osobowymi, w tym przeprowadzoną w sposób zautomatyzowany, taką jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, korzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób, udostępnianie danych lub ich ujednolicanie albo łączenie, ograniczanie, eliminowanie albo niszczenie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie na podstawie informacji dostarczonych przez użytkowników nie będzie prowadzone.

3.      Jakie upoważnienie jest wymagane do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Upoważnienie odnosi się do podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, prowadzonych przez firmę VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. zgodnie z zamierzonym celem, a to:

a)   Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami ma podstawę prawną w art. 6.1.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sporządzenia umowy zakupu produktów, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do wdrażania środków poprzedzających zawarcie umowy, czego domaga się taka osoba.

Hiszpański Królewski Dekret Prawny nr 1 z dnia 16 listopada 2007r., który zatwierdził Przeredagowany tekst hiszpańskiej ustawy w sprawie ochrony konsumentów i użytkowników, Księga Druga. Kontrakty i gwarancje (art. 59-91); Tytuł III. Umowy na odległość (art. 92-127).

Ponadto, hiszpańska Ustawa nr 34/2002 o usługach w społeczeństwie informacyjnym oraz handlu elektronicznym (art. 23-29).

Ujawnienie przez Państwa swoich danych osobowych jest prawnie wymagane do zawarcia umowy kupna z firmą VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.. Osoby, których dane dotyczą są zatem zobowiązane do podania swoich danych osobowych, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłyby dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronie internetowej VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.

Opcja “ZAREJESTRUJ SIĘ” pojawi się w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej VERSET HEALTH & BEAUTY S.L., na której znajdziecie Państwo formularz, w którym należy podać wymagane dane osobowe. Jeśli nie wprowadzą Państwo niezbędnych danych osobowych, nie będą mogli Państwo otworzyć rachunku na stronie VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. ani  wejść na tę stronę, ani też składać przez nią zamówień.

b)   Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; art. 6.1.a) odnosi się do podmiotów, których dane dotyczą, które udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie konkretnych informacji reklamowych.

Zgodę udzieloną na przetwarzanie Państwa danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody w żadnym wypadku nie wpłynie na wykonanie umowy zawartej z firmą VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.

 

4.      Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe podane przez użytkowników będą przechowywane przez VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. przez czas trwania relacji handlowych pomiędzy stronami, gdy podmiot, którego te dane dotyczą, nie zażąda ich usunięcia albo gdy istnieje obowiązek prawny ich przechowywania.

VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. podejmie odpowiednie i zgodne z wymogami prawnymi środki ochrony integralności informacji i poufności danych osobowych, aby zapobiec naruszeniu ich poufności w okresie przechowywania.

Szczegółowe dane rachunku bankowego klienta, których podania wymaga się od niego w procesie zakupu, nie będą zachowane, ani przechowywane przez VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. Klient zostanie przeniesiony do zewnętrznej platformy płatności bankowych w celu dokonania zakupu i zapłaty za niego. Jedynie dostawcy płatności będą przechowywać te dane w celu świadczenia swoich usług.

 

5.      Komu zostaną ujawnione Państwa dane?

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza “ZAREJESTRUJ SIĘ” lub ”KONTAKT” nie zostaną ujawnione żadnej innej firmie, ani podane na stronie internetowej VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.; będą przetwarzane jedynie w celach określonych w niniejszych warunkach i zasadach prywatności.

Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile nie ma takiego obowiązku Prawnego. Ze zgromadzonych danych może korzystać wyłącznie firma VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.

 

6.      Jakie prawa Państwu przysługują, gdy podajecie nam swoje dane osobowe?

Użytkownikom, którzy podali swoje dane osobowe firmie VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. przysługują następujące prawa:

o   prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

o   prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych,

o   prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

o   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Mogą Państwo zażądać dostępu do danych w każdej chwili i uzyskać potwierdzenie przetwarzania realizowanego przed VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.

Podmioty, których dane dotyczą są uprawnione do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i żądania sprostowania danych, które są nieścisłe lub, ewentualnie, żądania usunięcia danych, gdy, między innymi, dane osobowe nie są już wymagane do celów, do których zostały zebrane.

W pewnych przypadkach i z powodów związanych z ich określoną sytuacją, podmioty, których dane dotyczą, mogą żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a wówczas dane te będą jedynie przechowywane w celu wnoszenia lub odpowiadania na zażalenia. 

Podmioty, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w każdej chwili. VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. poinformuje podmioty, których dane dotyczą o konsekwencjach sprzeciwu i zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków, gdy ich przetwarzanie jest prawnie wymagane do wniesienia lub odpowiedzi na ewentualne zażalenia.

Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, może skutkować to niemożnością po stronie VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. wykonania usługi, którą chcecie Państwo otrzymać.

Podmioty, których dotyczą dane, które udzieliły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu będą również uprawnione do cofnięcia tej zgody w  każdej chwili. Pozostanie to bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

7.      Jak podmioty, których dotyczą dane, mogą korzystać ze swoich praw?

Podmioty, których dotyczą dane, mogą korzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania wysyłając pismo do VERSET HEALTH & BEAUTY S.L.. na adres C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid lub skorzystać z następującego adresu elektronicznego:  polska@versetparfums.com.

Ponadto, można również zwrócić się z roszczeniem do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że nie mogą zrealizować swoich praw. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem:  www.agpd.es.

Do rozstrzygnięcia wszelkich problemów klienta można również skorzystać z procedury rozstrzygania kwestii spornych online za pośrednictwem linka:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy do ochrony Państwa danych?

VERSET HEALTH & BEAUTY S.L. podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności informacji i poufności danych zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 5.f), art. 24 i związanymi z nimi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, opisanymi w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa i zgodnie z polityką ochrony danych przyjętą w firmie.

Środki bezpieczeństwa, które podjęto obejmują określenie i identyfikowanie osób, którym zezwala się na dostęp do danych i do systemu IT, rejestrowanie tych informacji w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, informowanie osób, które mają dostęp do danych o zobowiązaniu do nieujawniania, wdrażanie środków kontroli dostępu, prowadzenie rejestru incydentów oraz stosowanie systemu w odniesieniu do sporządzania kopii zapasowych oraz odzyskiwania informacji.